កម្មវិធីវិទ្យុ

ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមកលើប្រជានេសាទពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅកម្ពុជា

វាគ្មិន៖

១. លោក ឯក ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការ FACT ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២. លោក ស៊ឹម សុបញ្ញា សមាជិកបណ្តាញពហុវិស័យ