ពិភាក្សាស្តីពីការលើកកំពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីបរិស្ថាន ផ្តោតលើតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាស្តីពីការលើកកំពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីបរិស្ថាន ផ្តោតលើតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

វាគ្មិន៖

១. លោក ឯក ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការ FACT ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២. លោក គឹម ចន្ធ័បូផាត អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង