ការរួបរួមគ្នាជាបណ្តាញ គឺជាកម្លាំងនិងអំណាចនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋាន

ប្រធានបទ៖ ការរួបរួមគ្នាជាបណ្តាញ គឺជាកម្លាំងនិងអំណាចនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋាន

វាគ្មិន៖

១. លោក ឯក ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការ FACT ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២. លោក ស៊ឹម សុបញ្ញា តំណាង និងជាជនបង្គោលបណ្តាញពហុវិស័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង