បុគ្គលិកអង្គការហ្វេក

ការិយាល័យកណ្តាល-ភ្នំពេញ

ឈ្មោះ តួនាទី អុីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ
លោក ឱម សាវ៉ាត នាយកប្រតិបត្តិ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 858 420
លោក យុក សេងឡុង នាយកប្រតិបត្តិរង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 768 609
 លោក សួន ប៊ុនសក្តិ ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  (855)92 344 357
លោកស្រី សេក ម៉ាឡា ប្រធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)16 618 910/12 205 472
លោក ហួត ស៊ីណាត ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  (855)12 228 184
កញ្ញា សេង សុគន្ធា មន្ត្រីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 67 51 61
កញ្ញា ឡឹង រួសរាន់ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)92 360 188
លោក បោន ដឿ
មន្រ្ដីតាមដាន និងវាយតម្លៃ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវ
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  (855)16 66 40 83
លោក អ៊ាង ស្រីពៅ មន្រ្តីផ្នែក រដ្ឋបាល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (+855)12 914 277
កញ្ញា វ៉ាន់ លីដា គណនេយ្យ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12574316
អ្នកស្រី ទេព ពៅ អ្នកសំអាត មិនមាន (855)92 212 992
លោក ហ៊ី សុធី អ្នកបើកបរ មិនមាន (855)97 761 0708
 លោក វ៉ាន់ វន  សន្តិសុខ    
       

ការិយាល័យទន្លេសាបខាងជើង-សៀមរាប

ឈ្មោះ តួនាទី អុីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ
លោក មិញ ប៊ុនលី ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងប្រចាំទន្លេសាប អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 674 638
លោក ឡុង ហៃ មន្រ្តីគម្រោង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)89 656 303
លោក ជា ជាតិ មន្រ្តីគម្រោង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)017 753 708/096 799 5550
អ្នកស្រី នូ សារឹម អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 436 816
លោក អ៊ឹម ចាន់ណារិទ្ធិ អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (+855) 69 546 193 / 11 936 841
លោក ហេង សារ៉ន អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (+855)92 606 581/070 418 749
កញ្ញា ហ៊ឹម ណារី មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគម្រោង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 269 124
លោក ឡុង ចាន់សិលា ជំនួយការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)10  40 90 03
លោក ម៉ន រ៉ាវី អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)12 251 233
លោក ព្រិញ សាម៉ន សន្តិសុខ មិនមាន មិនមាន

ការិយាល័យទន្លេសាបខាងត្បូង-កំពង់ឆ្នាំង

ឈ្មោះ តួនាទី អុីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ
លោកញឹក ថូដូល្លា មន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ @fact.org.kh (855)11 63 6767, 69 636767
កញ្ញា វុឌ្ឍ រង្សី អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)17 485 538
  អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មិនមាន  

ការិយាល័យតំបន់ឆ្នេរ-កំពត

ឈ្មោះ តួនាទី អុីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ
លោក ណុះ យ៉ាក់កូប អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (097) 9819745

ការិយាល័យមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង&កំពង់ចាម

ឈ្មោះ តួនាទី អុីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ
លោក ឯក ចំរើន ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងប្រចាំនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)77 458 152
លោក ស្រេង មុនីចិន្តា ជំនួយការមន្ត្រីគម្រោង អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (855)978094141

ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង