លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
Fish conservation areas and local support និពន្ធ​ដោយ HONG Davorn 1742
Fish conservation in Kampong Phluk: an update និពន្ធ​ដោយ HONG Davorn 2216

ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង